Russia, Izhevsk (GMT+4)
11 "b" Holmogorova St., Unit 1
+ 7 991 398-78-68
56.876046, 53.210409